ETAPELE OBTINERII FINANTARII NERAMBURSABILE IN CADRUL:

Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire


 1. Identificarea proiectului si obtinerea unei oferte tehnico-economice de panouri solare pentru preparare apa calda menjera sau pompa de caldura sau instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum ii orice fel de resturi ii deieuri vegetale, agricole, forestiere, silvice de la o firma ce comercializeaza astfel de echipamente. In urma acestei oferte se va hotari ce se va completa in cererea de finantare(anexa 2) la "Date privind instalatiile pentru realizarea, inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila si finantarea solicitata". in cazul cumularii in cadrul aceluiaii proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depaii valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate in cadrul Programului. Finantarea se acorda dupa cum urmeaza: a) pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare; b) pana la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura; c) pana la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum ii orice fel de resturi ii deieuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
 2. DEPUNEREA DOSARULUI - incepand cu 1 iulie - 2010 la Agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.
   Continutul dosarului:
  • cerere de finantare nerambursabila, conform anexei nr. 2, completata prin tehnoredactare computerizata ii semnata de solicitant, in original;
  • declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completata ii semnata de catre solicitant, in original;
  • copie de pe actul de identitate al solicitantului
  • extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabile la data depunerii;
  • certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora iii are domiciliul solicitantul;
  • adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original;
  • un plic pe care se va completa numele ii adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum ii sesiunea de depunere.
 3. Verificarea conformitatii administrative.
  Agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul procedeaza la verificarea existentei in dosar a tuturor documentelor solicitate, in formatul solicitat, completand fisa conformitatii administrative prevazuta in anexa nr. 1, si, ulterior, inregistreaza cererea de finantare nerambursabila. Dosarele de finantare conforme din punct de vedere administrativ se trimit in plic sigilat impreunacu fisa conformitatii administrative completata, la Autoritate.
 4. Analiza si selectarea dosarelor de finantare
   In cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiza numita prin dispozitia presedintelui Autoritatii procedeaza la:
  • verificarea informatiilor inscrise pe plicul continand dosarul de finantare;
  • deschiderea plicului continand dosarul de finantare al solicitantului;
  • analiza eligibilitatii solicitantului si a proiectului;
  • inaintarea catre Comitetul director al Autoritatii a centralizatorului cuprinzand proiectele selectate, precum si a centralizatorului cuprinzand proiectele neselectate la finantare.
  Comisia poate solicita documente sau informatii suplimentare cu privire la documentele depuse, in vederea clarificarii dosarului de finantare, daca pe parcursul analizei se constata necesitatea furnizarii lor. Solicitantii au obligatia de a furniza, in maximum 10 zile lucratoare de la data solicitarii, documentele si informatiile solicitate; in caz contrar, dosarul de finantare este respins.
 5. Aprobarea dosarelor de finantare
  Dupa avizare, Comitetul director al Autoritatii propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzand proiectele selectate. Comitetul director al Autoritatii avizeaza centralizatorul privind proiectele respinse.
 6. Comunicarea rezultatelor
  Comunicarea hotararii Comitetului de avizare al Autoritatii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzand proiectele respinse se realizeaza prin postarea pe site-ul Autoritatii.
 7. Contestatii
  Se poate depune contestatie privind decizia Comitetului director la sediul Autoritatii, in termen de 10 zile de la data comunicarii rezultatelor, respectiv postarea listei cu dosarele de finantare respinse pe site-ul Autoritatii. Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin dispozitia presedintelui Autoritatii, analizeaza motivele respingerii si inainteaza Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestatiei. Autoritatea solutioneaza contestatia in termen de 15 zile de la inregistrarea acesteia la registratura Autoritatii.
 8. Acordarea finantarii
  Solicitantul a carui cerere de finantare a fost aprobata se prezinta la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza caruia domiciliaza, pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila, avand asupra sa actul de identitate, in original. Se considera renuntare la finantarea aprobata neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila in termen de 60 de zile de la comunicarea aprobarii dosarului de finantare, respectiv publicarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate.
 9. DECONTAREA INVESTITIEI
  Documente obligatorii necesare decontarii:
   Beneficiarii finantarii vor depune la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului unde domiciliaza solicitantul, dosarul de decontare continand urmatoarele documente:
  • cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila, completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata de beneficiar;
  • contractul de executie, in copie legalizata;
  • factura fiscala/facturile fiscale, in copie (se va/se vor prezenta si in original, in vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea Programului);
  • documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar-bancare insotite de O.P.-uri) si/sau chitanta;
  • proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in original;
  • certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, in copie;
  • un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila in baza caruia se solicita decontarea.
  Dosarul de decontare va fi depus la sediul Autoritatii nu mai tarziu de data de 31 octombrie a fiecarui an. ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU va deconta cheltuielile eligibile nu mai tarziu de data 15 decembrie a fiecarui an.

  CHELTUIELI ELIGIBILE:
 1. achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
 2. cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
 3. taxa pe valoarea adaugata (TVA).

  Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.